Pozemkové úpravy Veľká

Pôvodné ustanovujúce zhromaždenie PPU bolo oznámené zo strany mesta Poprad len verejnou vyhláškou dňa 8.11.2017 a bolo zvolané na 29.11.2017. O konaní sa týmto spôsobom dozvedel len minimálny počet vlastníkov a na toto úvodné zhromaždenie prišlo do 30 ľudí (z celkového počtu vlastníkov viac ako 1.500!).

Na základe iniciatívy predsedu nášho OZ Jána Vaľka prítomní vlastníci schválili vytvorenie prípravného výboru a boli následne prepracovaný návrh Stanov združenia vlastníkov a každý vlastník mal byť informovaný zo strany ObÚ písomne o konaní úvodného zhromaždenia a mal obdržať výpis z registra pôvodného stavu(prehľad o svojich pozemkoch, ktorých sa budú PPÚ Veľká týkať).

Na návrh člena prípravného výboru Jána Vaľka a Jozefa Bukovinského do Stanov združenia pozemkových úprav v k.ú. Veľká boli doplnené následujúce body:

  • čl. V bod 6): Zhromaždenie sa zvolá aj vtedy, ak o to požiadajú minimálne 3 členovia predstavenstva (zo zákona je štandardne možnosť, len ak o to požiada jedna tretina vlastníkov – čo je dosť ťažké zorganizovať, keď na úvodné prišla približne len pätina)
  • čl. V bod 8): Zhromaždenie sa bude zvolávať 30 dní vopred … (štandardne sa zvoláva  14 dní vopred)
  • čl. VI bod 3): všetky dokumenty k PPÚ Veľká sa zverejňujú na internetovej stránke mesta Poprad

Aj na základe stanovenia nového termínu s dostatočným časom zverejnenia (viac ako 30 dní)  a dôkladnej informovanosti vlastníkov na úvodné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 7.3.2018 prišlo viac ako 300 vlastníkov (z celkového počtu vlastníkov viac ako 1.500).

Dokumenty k PPÚ Veľká:

Dokumenty k PPÚ Veľká – 12/2019

Prílohy (mapy) k dokumentom PPÚ Veľká (12/2019)

Informácie na stránke mesta Poprad

https://www.poprad.sk/pozemkove-upravy-k-u-velka.phtml?id3=136403

Informácie na stránke Ministerstva vnútra

https://www.minv.sk/?pozemkove_upravy