Priemyselný park Matejovce II

Dňa 20.1.2017 bola zverejnená informácia pre verejnosť o ďalšom podstatnom rozšírení priemyselného parku Matejovce II.  Ide spolu o 3 ďalšie výrobné haly o celkovej zastavanej ploche cca. 40.000m2. Podobne ako sme pripomienkovali rozširovanie areálu Schule (zóna Pri trati) aj tento projekt sme pripomienovali,  požadovali ďalšie podklady (merania, štúdie) a navrhovali aby celé rozširovanie bolo posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie (viď naše stanovisko z 24 04 2017).

Už 11.5.2017 Okresný úrad Poprad rozhodol, že toto podstatné rozširovanie priemyselného areálu nemusí byť posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

Voči tomuto Rozhodnutiu sme podali odvolanie zo dňa 25.5.2017 odvolanie.

Dokumenty:

Kompletné materiály na stránke enviroportálu:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii