Modernizácia ŽSR

Dňa 11.1.2018 bola zverejnená informácia pre verejnosť o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. Etapa“. Modernizácia trate je veľmi dobrý projekt, ktorý prinesie zrýchlenie železničnej prepravy. Chceli sme sa však detailnejšie pozrieť na merania hluku (hlavne v m.č. Veľká a Západ) a vyjadriť sa k prípadným nápravným a kompenzačným opatreniam. Preto sme vstúpili do konania a poslali naše pripomienky (viď naše vyjadrenie z 26.1.2016).

Do rozhodnutia Okresného úradu zo dňa 3.5.2018 sa nám podarilo dostať  podmienku, ktorá zaručí posúdenie hlukovej situácie a realizáciu sekundárnych protihlukových opatrení v prípade prekročenia hodnôt hluku (úpravu protihlukovej steny, výmenu okien  a týka sa to  hlavne sídliska Západ, nakoľko zo severnej strany smerom na Veľkú sa protihluková stena bude realizovať, vzhľadom na výrazne prekročené hladiny hluku):

“Po realizácii modernizácie železničnej trate posúdiť účinnosť protihlukových stien a v prípade prekročenia dovolených hladín hluku navrhnúť a zrealizovať potrebné protihlukové opatrenia (SO 401-34-03, 402-34-06), napr. úpravu protihlukových stien, výmenu okien na objektoch bývania a pod. za účelom dosiahnutia hygienických limitov v zmysle platných právnych predpisov”.

Dokumenty:

Kompletné materiály na stránke enviroportálu:

http://www.enviroportal.sk/sk%20SK/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-liptovsky-miku-1