Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy (PPÚ) resp. Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) je proces na základe ktorého sa konsoliduje vlastníctvo pozemkov (spájajú sa viaceré rozdrobené pozemky do väčších celkov) resp. mení sa nevhodný tvar pozemkov na použiteľnejšie tvary (dlhý úzky pás – terajšie role sa zmení na parcely vhodné na bytovú výstavbu). Jednoduché pozemkové úpravy navrhuje investor, niekedy obec a sú pre menšie oblasti. Pozemkové úpravy sa nariaďujú zo zákona a realizujú sa pre celé katastrálne územie.

V súčasnoti v meste Poprad prebiehajú JPÚ vo Veľkej (lokalita Turnička) a taktiez sa začali PPÚ pre katastre Veľká, Spišská Sobota a Poprad.

Bližšie info na stránke mesta Poprad:

https://www.poprad.sk/pozemkove-upravy.phtml?id3=136432

Bližšie info na stráne Ministerstva vnútra:

https://www.minv.sk/?pozemkove_upravy

Snahou nášho OZ je aby proces pozemkových úprav bol čo najtransparentnejší (informovanosť a voľba zástupcov).  Preto sme o začatí PÚ Spišská Sobota a Veľká informovali osobitným letákom. Aj na základe našej iniciatívy na prvé riadne zhromaždenie vlastníkov PPÚ Veľká prišlo viac ako 300 vlastníkov – na pôvodne prvé stretnutie ich prišla sotva 30 z celkového počtu viav ako 1.500!.  Ďalej sme aktívne pripomienkovali Stanovy PPÚ Veľká (napr. povinné zverejňovanie dokumentov na internete).

Ako kandidátov do predsedníctva PPÚ Veľká za vlastníkov (7 členovia) naše OZ navrhlo a na ustanovujúcom zhromaždení boli zvolení:

Mgr. Jozef Vereščák, Ing. Peter Dominik a RNDr. Jozef Bukovinský.

Ako náhradník bol zvolený predseda nášho OZ Ing. Ján Vaľko.